مروری بر فناوری های تشخیص سریع ویروس کرونا (Covid 19) و تعیین اولویت آنها در فرآیند توسعه فناوری

نقطه کلیدی و فناوری حیاتی در کنترل اپیدمی کرونا

یکی از گام های اصلی و ضروری در تدوین الگوی توسعه فناوری های راهبردی شناخت دقیق و کامل از دامنه آن فناوری و اجزاء اصلی و انواع آن فناوری می باشد. نمایش اجزاء مختلف یک فناوری و دسته بندی آنها در قالب درخت آن فناوری خاص به نمایش در می آید. از این رو در ابتدا و در فصل اول گزارش مفاهیم پایه مربوط به نانوحسگر های زیستی و انواع آن و همچنین بررسی مفهومی سامانه های تشخیص سریع مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ و به دنبال آن در بخش دوم فصل اول گزارش به منظور شناخت دامنه فناوری های تشخیص سریع کووید ۱۹ و ارزیابی و اولویت بندی دستیابی به آنها، انواع فناوری های تشخیص سریع معرفی و مهمترین ویژگی و نقاط ضعف و قوت هر یک از روش ها تحلیل می شود. به دنبال دسته بندی فناوری های تشخیص سریع بر اساس مهمترین شاخص های تمایز این دسته از نانوحسگر ها، انواع فناوری های تشخیص سریع کوید ۱۹ معرفی و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
در ادامه ضمن توجه به ویژگی های ذاتی و مشخصه های اصلی هر یک از فناوری های تشخیص سریع کوید ۱۹ و همچنین شرایط محیطی و ظرفیت ها و منابع موجود در کشور و الگوی شیوع ویروس کرونا، نظرات خبرگان تخصصی حوزه تشخیص ویروس کرونا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
نتایج حاصل از نظرسنجی خبرگان و متخصصان این حوزه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که در میان فناوری های تشخیص سریع کوید ۱۹ فناوری های مبتنی بر تشخیص ترکیبی (ژنومی و آنتی ژن) در اولویت اول کارایی و قابلیت کنترل اپیدمی قرار دارند و فناوری های مبتنی بر تشخیص ترکیبی (ژنومی و آنتی بادی) و تشخیص ژنومی ویروس به تربیت در اولویت های دوم و سوم توسعه فناوری قرار می گیرد.
بر این اساس توصیه می شود توسعه فناوری طراحی و ساخت سامانه های تشخیص سریع نوار های جریان جانبی با قابلیت تشخیص همزمان ژنوم و آنتی ژن ویروس در دستور کار قرار گیرد.

صفحه خرید مقاله