جوایز و حمایت ها

حمایت های دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع- نانوبیوسنسور- بیوسنسور-بایوسنسور http://fast-diagnostic.ir/
حمایت های دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع- نانوبیوسنسور- بیوسنسور-بایوسنسور http://fast-diagnostic.ir/
حمایت های دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع- نانوبیوسنسور- بیوسنسور-بایوسنسور http://fast-diagnostic.ir/
حمایت های دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع- نانوبیوسنسور- بیوسنسور-بایوسنسور http://fast-diagnostic.ir/
حمایت های دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع- نانوبیوسنسور- بیوسنسور-بایوسنسور http://fast-diagnostic.ir/
حمایت های دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع- نانوبیوسنسور- بیوسنسور-بایوسنسور http://fast-diagnostic.ir/