دکتر ابوالفضل میرزاپور، دبیر شبکه ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع