دمو دی

روز چهارشنبه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ نشست دمو دی با حضور شتاب دهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری برگزار گردید.