شبکه پیشران فناوری‎های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه‎ای