مرور رده

اخبار حسگرهای تشخیص سریع

تشخیص کرونا با یک حسگر جدید

محققان «موسسه فناوری کالیفرنیا» حسگری ابداع کردند که می‌تواند در کمتر از ۱۰ دقیقه با بررسی نمونه کمی از بزاق یا…