اعلام نتایج نهایی داوری طرح های دریافتی

نتایج نهایی داوری طرح های دریافتی اعلام شد. فایل زیر، توضیح جدول امتیاز بندی و تشریح برنامه حضور فناوران در ادامه فرآیند تا مرحله حضور در رویداد می باشد. همچنین ریز امتیازدهی داور ها به طرح فناوران نیز در فایل ذیل آورده شده است. ارائه طرح…

جلسه سوم داوری طرح ها

سومین جلسه داوری طرح های دریافتی روز سه شنبه مورخ 24 اردیبهشت برگزار گردید. در این جلسه فناوران گرامی با حضور خود به ارائه طرح های نوآورانه و پرسش  و پاسخ با داوران ارجمند پرداختند.

جلسه سوم داوری طرح ها

سومین جلسه داوری طرح های دریافتی روز سه شنبه مورخ 24 اردیبهشت برگزار گردید. در این جلسه فناوران گرامی با حضور خود به ارائه طرح های نوآورانه و پرسش  و پاسخ با داوران ارجمند پرداختند.