جلسه دوم داوری طرح ها

دومین جلسه داوری طرح های دریافتی روز شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت برگزار گردید. در این جلسه فناوران گرامی با حضور خود به ارائه طرح های نوآورانه و پرسش  و پاسخ با داوران ارجمند پرداختند.