۱. خلاقیت ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری های پیشرفته و نوظهور ۲.ترسیم درخت فناوری و نقشه راه فناوری ها

دکتر ابوالفضل میرزاپور

دبیر شبکه پیشران طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی تشخیص سریع