دبیر علمی رویداد: دکتر مجتبی سعادتی، استاد تمام گروه زیست شناسی دانشگاه امام حسین (ع)