برنامه راهبردی توسعه فناوری نانوحسگرهای زیستی و ساخت نانوحسگرهای زیستی ملی

100,000 تومان

(توسعه فناوری و توسعه صنعتی نانوحسگر های زیستی)

توضیحات

خلاصه اجرایی

یکی از گام های اصلی و ضروری در تدوین سند توسعه فناوری شناخت دقیق و کامل از دامنه آن فناوری و اجزاء و انواع آن می باشد. نمایش اجزاء مختلف یک فناوری و دسته بندی آنها در قالب درخت آن فناوری خاص به نمایش در می آید. از این رو در ابتدا به منظور شناخت انواع دسته بندی های نانوحسگر های زیستی درخت فناوری نانوحسگر های زیستی بر اساس مهمترین شاخص های تمایز این دسته از نانوحسگر ها و از دو مسیر متفاوت بالا به پائین )بر پایه فرا تحلیل مدل های دسته بندی نانوحسگر های زیستی( و پائین به بالا) بر اساس تحلیل انتشارات در این حوزه( طراحی و تهیه شد. در این راستا ۱۰ ویژگی کلی که وجه تمایز میان انواع نانوحسگر های زیستی را نشان می دهد شناسایی شده و حالت های مختلف در این ویژگی ها تعیین شد. در ادامه این ۱۰ مولفه به صورت دو به دو در کنار هم بررسی و تحلیل شده تا مولفه های اصلی و درای اولویت جهت ترسیم درخت فناوری نانوحسگر های زیستی تعیین شود، با توجه به مولفه های اصلی و تعیین کننده نانوحسگر های زیستی سه مولفه اصلی این نانوحسگر ها به ترتیب اولویت در ترسیم درخت فناوری نانوحسگر های زیستی مورد نظر قرار گرفته است:

  • مولفه کاربردی
  • مولفه مبدل نشانه
  • مولفه گیرنده زیستی