گزارش تحلیلی از پایان نامه و رساله های حوزه نانوحسگر در ایران

30,000 تومان

گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در پایان نامه ها و رساله های خود در حوزه نانوحسگرها به کدام سمت است؟

توضیحات

گزارش تحلیلی از پایان نامه و رساله های حوزه نانوحسگر در ایران 

گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در پایان نامه ها و رساله های خود در حوزه نانوحسگرها به کدام سمت است؟

نگارنده:
دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی
دبیر شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگر های تشخیص سریع
مهر ماه ۹۹