فناوری ها و روش های تشخیص ویروس کووید- ۱۹ (کرونا ویروس)

50,000 تومان

گزارش فنی و تفضیلی، نقطه کلیدی و فناوری حیاتی در کنترل اپیدمی کرونا

توضیحات

فناوری ها و روش های تشخیص ویروس کووید- ۱۹ (کروناویروس)

گزارش فنی و تفضیلی، نقطه کلیدی و فناوری حیاتی در کنترل اپیدمی کرونا

نگارندگان:
دکتر ابوالفضل میرزاپور ارمکی
دبیر شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای تشخیص سریع

دکترحسن باقری*
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه لله(عج)
*نویسنده مسئول
مردادماه ۹۹