مرور رده

اخبار رویداد

جلسه چهارم داوری طرح ها

چهارمین جلسه داوری طرح های دریافتی روز چهارشنبه مورخ 1 خرداد ماه  1398 برگزار گردید. در این جلسه فناوران…

جلسه سوم داوری طرح ها

سومین جلسه داوری طرح های دریافتی روز سه شنبه مورخ 24 اردیبهشت برگزار گردید. در این جلسه فناوران گرامی با حضور…

جلسه دوم داوری طرح ها

دومین جلسه داوری طرح های دریافتی روز شنبه مورخ 14 اردیبهشت برگزار گردید. در این جلسه فناوران گرامی با حضور خود…

جلسه اول داوری طرح ها

اولین جلسه داوری طرح های دریافتی روز چهارشنبه مورخ 4 اردیبهشت  با حضور داوران گرامی و فناوران ارجمند برگزار گردید.