دکتر میرسامان پیشوایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت