ارزیابی اقتصادی پروژه ها

محمد مهدی عسگری

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی و مالی