مهندس حمزه قطبی نژاد، مدیر عامل شرکت توسعه کارآفرینی بهمن