اعلام نتایج نهایی داوری طرح های دریافتی

نتایج نهایی داوری طرح های دریافتی اعلام شد.

فایل زیر، توضیح جدول امتیاز بندی و تشریح برنامه حضور فناوران در ادامه فرآیند تا مرحله حضور در رویداد می باشد.

همچنین ریز امتیازدهی داور ها به طرح فناوران نیز در فایل ذیل آورده شده است. ارائه طرح ها توسط فناوران به سه شکل الفحضور در رویداد و دفاع از طرح به شکل سخنرانی، بحضور در رویداد و دفاع از طرح به شکل پوستر و نمایش، و جحضور در رویداد و ارائه ایده و طرح در قالب پوستر، می باشد که بر اساس امتیازات و رتبه بندی طرح ها تفکیک شده اند.

فناوران گرامی لطفا با مطالعه توضیحات فایل نسبت به آماده سازی طرح خود بر اساس نحوه ارائه اقدام نمایند.

دریافت فایل نتایج نهایی داوری ها