جلسه اول داوری طرح ها

اولین جلسه داوری طرح های دریافتی روز چهارشنبه مورخ ۴ اردیبهشت  با حضور داوران گرامی و فناوران ارجمند برگزار گردید.