دکتر عباس‎علی احمدیان، رئیس گروه توسعه زیرساخت‎ها و تجهیزات زیستی