دکتر اسماعیل قادری‎فر، مدیر کل دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری