مرور برچسب

کووید19

مروری بر فناوری های تشخیص سریع ویروس کرونا (Covid 19) و تعیین اولویت آنها در فرآیند توسعه فناوری

نقطه کلیدی و فناوری حیاتی در کنترل اپیدمی کرونا

یکی از گام های اصلی و ضروری در تدوین الگوی توسعه فناوری های راهبردی شناخت دقیق و کامل از دامنه آن فناوری و اجزاء اصلی و انواع آن فناوری می باشد. نمایش اجزاء مختلف یک فناوری و دسته بندی آنها در قالب درخت آن فناوری خاص به نمایش در می آید. از…