مرور برچسب

نانوحسگر

ساخت نانوحسگری برای تشخیص پراکسید هیدروژن در غشاء سلول

محققان حسگری ساختند که می‌تواند غلظت پراکسید هیدروژن و میزان تغییرات آن را رد غشاء سلول شناسایی کند. این کار برای مطالعه سلول‌ها و ارائه روش‌های درمانی مفید است. چندین فرآیند در بدن انسان توسط واکنش‌های بیوشیمیایی مربوط به پراکسید هیدروژن…

رفع مشکل اساسی استفاده تجاری از نانوحسگرها در دانشگاه تربیت مدرس

محققان دانشگاه تربیت مدرس با معرفی یک روش نوین برای ساخت الکترود با ترکیب دو روش بخار فیزیکی و الکتروشیمیایی با قابلیت رشد انتخاب‌پذیر نانوساختار‌ها و کنترل فرایند هسته‌زایی آن‌ها به توسعه کاربرد تجاری نانوحسگرها کمک کردند. از آنجا…

استفاده از نانوحسگر برای رصد آلودگی خاک و گیاهان

یک گروه تحقیقات بین‌المللی از نوعی نانوحسگر برای رصد آلودگی خاک و گیاهان استفاده کرده است. پیش از این از طیف‌سنجی برای این کار استفاده می‌شد که بسیار زمان‌بر بود. پژوهشگرانی از موسسه فناوری ماساچوست (MIT)، فناوری‌های انقلابی و…