مرور برچسب

حسگر زیستی

ساخت نانوحسگری برای تشخیص پراکسید هیدروژن در غشاء سلول

محققان حسگری ساختند که می‌تواند غلظت پراکسید هیدروژن و میزان تغییرات آن را رد غشاء سلول شناسایی کند. این کار برای مطالعه سلول‌ها و ارائه روش‌های درمانی مفید است. چندین فرآیند در بدن انسان توسط واکنش‌های بیوشیمیایی مربوط به پراکسید هیدروژن…