اعضای کمیته علمی کنفرانس

دکتر رضا حسن ساجدی

دکتر حسین نادری منش

دکتر بیژن رنجبر

دکتر حامد گل محمدی

دکتر محمد عبدالاحد

دکتر سامان حسینخانی

دکتر خسرو خواجه

دکتر مجتبی سعادتی