مرور رده

اخبار

مهلت ثبت نام در مدرسه تخصصی نانوبیوسنسور و ارسال ایده و طرح در رویداد تا مورخ 31 تیرماه 1399 تمدید شد.

جلسه چهارم داوری طرح ها

چهارمین جلسه داوری طرح های دریافتی روز چهارشنبه مورخ 1 خرداد ماه  1398 برگزار گردید. در این جلسه فناوران…

جلسه سوم داوری طرح ها

سومین جلسه داوری طرح های دریافتی روز سه شنبه مورخ 24 اردیبهشت برگزار گردید. در این جلسه فناوران گرامی با حضور…