طراحی و ساخت استریپ تشخیص سریع بیومارکرهای سرطان مبتنی بر تلفن همراه