مهلت ثبت نام در مدرسه تخصصی نانوبیوسنسور و ارسال ایده و طرح در رویداد تمدید شد.

مهلت ثبت نام در مدرسه تخصصی نانوبیوسنسور و ارسال ایده و طرح در رویداد تا مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ تمدید شد.