طراحی مدل کسب و کار برای نوآفرین ها

مير سامان پيشوايي

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران