تحلیل اقتصادی و مطالعه بازار برای نوآفرین‌ها

دکتر سعيد شوال پور

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران