دکتر حامد گل محمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران