کیت فلورسانی جدید به منظور تشخیص سریع بیومارکرهای سرطانی بر پایه تکنولوژی لترال فلو و استفاده از تلفن هوشمند