طراحی و ساخت حسگر رنگ سنجی به منظور تشخیص آنتی بیوتیک تتراسایکلین در شیر