مروری بر اصول علمی طراحی و ساخت نانو حسگر‎های زیستی اندازه گیری گلوکوز خون و کنترل دیابت

چکیده
طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی با قابلیت تشخیص سریع به یکی از زمینه های تحقیقاتی جذاب در نانوفناوری تبدیل شده است؛ نانوحسگر های زیستی ابزار های تشخیصی هستند که در ساخت آنها از یک جزء زیستی و یک جزء نانومتری استفاده می شود؛ نانو حسگر های زیستی در زمینه های مختلفی همچون پزشکی، صنایع غذایی، پایش و ارزیابی محیط زیست و دفاع و امنیت کاربرد دارند؛ نظر به اهمیت و ضرورت اندازه گیری و پایش مستمر گلوکز در تشخیص و کنترل بیماری دیابت نانوحسگر های زیستی تشخیص گلوکز خون کاربرد گسترده ای در پزشکی دارند. نانوحسگر های زیستی اندازه گیری گلوکز خون به شکل حسگر های بیرون بدنی و درون بدنی می توانند میزان گلوکز خون را از طریق واکنش های کاتالیستی آنزیمی اندازه گیری کنند؛ آنچه در این مقاله مورد نظر قرار گرفته بررسی مروری روش های مختلف طراحی و ساخت یک حسگر زیستی تشخیص گلوکوز خون است. همجنین بر روش های مختلف تثبیت آنزیم بر سطح الکترود نیز تاکید شده است.

واژه های کلیدی: طراحی و ساخت، نانوحسگر های زیستی، اندازه گیری، گلوکز خون

 

برای دریافت نسخه کامل مقاله به لینک منبع مراجعه نمایید.

منبع:

نشریه دنیای نانو، سال چهاردهم (۱۳۹۷)، شماره ۵۲