دکتر ابوالفضل میرزاپور، دبیر شبکه و رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع